ฉลองไทยพีพี-อาร์ ครบรอบ 10ปี เปลี่ยนท่อฟรี 10หลัง

ฉลอง ไทยพีพี-อาร์ ครบรอบ 11ปี ซ่อมฟรี 11 หลัง

ส่งปัญหาท่อรั่ว, แตก, ซึม, ฯลฯ มาให้เรา ซ่อมท่อฟรี ณ จุดที่เกิดความเสียหาย ไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรีค่าแรง การซ่อมแซมไม่รวมfinishing กระเบื้องและวอลล์เปเปอร์.

 

กติกาง่ายๆ

1 ถ่ายภาพปัญหาท่อน้ำที่เกิดขึ้นที่บ้านท่าน  อย่างน้อย 3 ภาพ ขึ้นไป (จุดรั่ว, ภาพรวม, ภาพที่ทำให้เห็นถึงเหตุของปัญหา)

2. บรรยายรายละเอียดของปัญหาที่พบ (ท่อน้ำแตก, รั่ว, ซึม, ฯลฯ)

3. สถานที่ที่พบปัญหา (หน้าปั้ม, ใต้ฝา, ใต้ดิน, ห้องน้ำ, ในสวน, ก๊อกน้ำ, ครัว, ห้องนอน, ฯลฯ)

4. ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

*ส่งมาที่ info@thaippr.com หรือ Inbox ผ่าน Facebook ท่อน้ำไทยพีพี-อาร์

ประกาศชื่อผู้โชคดีโดยทางเราจะโทรแจ้งกลับไป และบนหน้าเพจ Facebook ท่อน้ำไทยพีพี-อาร์

ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลทางเรายินดีให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องให้ สินค้าไทยพีพี-อาร์DIY ง่ายนิดเดียว

เงื่อนไขกิจกรรม

1.      ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

2.      ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤจิกายน – 31 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

3.         ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งรายละเอียดดังนี้มาที่อีเมล์ info@thaippr.com หรือ Inboxผ่าน Facebook Thai PP-R

                3.1 ภาพปัญหาท่อน้ำที่เกิดขึ้นที่บ้านท่าน  อย่างน้อย 3 ภาพ ขึ้นไป (จุดรั่ว, ภาพรวม, ภาพที่ทำให้เห็นถึงเหตุของปัญหา)

                3.2 บรรยายรายละเอียดของปัญหาที่พบ (ท่อน้ำแตก, รั่ว, ซึม, ฯลฯ)

                3.3 สถานที่ที่พบปัญหา (หน้าปั้ม, ใต้ฝา, ใต้ดิน, ห้องน้ำ, ในสวน, ก๊อกน้ำ, ครัว, ห้องนอน, ฯลฯ)

              3.4 ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

4.          ผู้โชคดีจะมีสิทธิ์รับรางวัล โดยจำกัด 1 ปัญหา มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยมีรายละเอียดรางวัลดังต่อไปนี้

4.1         ท่อและข้อต่อไทยพีพี-อาร์ ตามที่ทางเจ้าหน้าที่เราเข้าประเมินปริมาณตามจริง  พร้อมลื้อของซ่อมแซมการติดตั้งและการใช้งานแก่ช่างประปาที่ทางผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้จัดหามา  เงื่อนไขและรายละเอียดของรางวัล เป็นไปตามที่บริษัท กำหนด รวมของรางวัลทั้งสิ้น 10 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

5.            บริษัทจะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัล บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัล ในวันที่ 15 มกราคม 2560 ผ่าน http://www.thaippr.com และ Facebook : ท่อน้ำThai PP-R

6.            ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

6.1          ยืนยันข้อมูลต่อไปนี้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไปยังผู้โชคดี

•             ชื่อ-นามสกุล

•             ที่อยู่

•             หมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

6.2         ติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ ณ ตอนยืนยันข้อมูล พร้อมดำเนินการ ตลอดจนแสดงหลักฐาน และเอกสารดังต่อไปนี้

•             บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

•             สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ

•             ตลอดจนเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทแจ้งให้ทราบ

ที่บริษัท ไทยพีพี-อาร์ จำกัด เลขที่ 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 21 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560  ภายในเวลาทำการของบริษัท (โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิเฉพาะผู้โชคดีที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกับใบรายชื่อที่เจ้าหน้าที่มีอยู่เท่านั้น) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว หรือปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลขอสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่าลูกค้าตกลงสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น หรือในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ครบถ้วน หรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในกิจกรรมนี้หรือเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทหรือผู้สนับสนุนของรางวัล (ถ้ามี) กำหนดไว้ หรือผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถเดินทางไปวันที่บริษัท หรือผู้สนับสนุนของรางวัลกำหนดไว้ ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการให้รางวัลโดยลูกค้าตกลงไม่โต้แย้ง หรือคัดค้านใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองถัดไป (ถ้ามี) หรือดำเนินการใด ๆ กับของรางวัลดังกล่าวได้ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

 

7.            เงื่อนไขทั่วไป

7.1          ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

7.2          หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด

7.3          คำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติและสิ้นสุด

7.4          พนักงาน และครอบครัวของบริษัท และตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ คณะกรรมการสักขีพยาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้

7.5          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ หรือตามเงื่อนไขใดๆ ที่บริษัทพิจารณาและเห็นว่ามีความเหมาะสมและสมควรแก่เหตุแล้ว

7.6          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในกิจกรรมนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

7.7          ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

8.           วิธีการคัดเลือกผู้โชคดีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

9            รางวัลไม่รวมการรือถอนและติดตั้ง หรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น

10          ทางบริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้รับเหมาที่ติดตั้ง