TECHNICAL DATA

การยืดตัวของท่อเนื่องจากความร้อน

การยืดขยายตัวของท่อในแนวยาวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทของวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต อุณหภูมิในการติดตั้ง 

และอุณหภูมิในการใช้งานโดยทั่วไปท่อไทยพีพี-อาร์ สำหรับน้ำทั่วไปที่ อุณหภูมิห้อง จะไม่เกิดการขยายตัวตามแนวยาว สำหรับการออกแบบติดตั้งระบบท่อที่ใช้งานสัมพันธ์กับความร้อน เช่น ลมร้อน น้ำอุ่น น้ำร้อน หรือติดตั้งในบริเวณที่มีความร้อน ต้องพิจารณาปัจจัย ที่มีผลกระทบอย่างรอบคอบด้วย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของท่อ

1. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุ ถ้ามีค่าสูง แสดงว่าขยายตัวเนื่องจากความร้อนได้มาก

2. ผลต่างอุณหภูมิการใช้งานสูงสุดของลมหรือของเหลวที่ไหลผ่าน (T        ) และอุณหภูมิขณะทำการติดตั้ง (T               )

    ΔT=(T        - T              )

3. ความยาวของท่อที่ติดตั้งเป็นแนวเส้นตรง โดยไม่มีจุดเลี้ยวหรือหักงอ

work

installation

work

installation

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุ

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุ (α) คือ ค่าคงที่ที่แสดงถึงความสามารถในการขยายตัวของวัสดุ เมื่อสัมผัสความร้อน โดยหากมีค่ามากแสดงให้เห็นว่า มีการขยายตัวเมื่อสัมผัสกับความร้อนมาก โดย ท่อไทยพีพี-อาร์มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว ดังตาราง

การคำนวณหาการยืดตัวตามแนวยาวของท่อเมื่อสัมผัสความร้อน

กรณีที่การเดินท่อสำหรับขนถ่ายความร้อนเป็นแนวเส้นตรง จะเกิดการยืดตัวตามแนวยาวของท่อ ดังนั้นจำเป็นต้อง คำนวนหาการยืดตัวของท่อด้วยตามสูตรด้านล่าง จากสูตรเห็นได้ว่าการยืดตัวตามแนวยาวของท่อสัมพันธ์ โดยตรงกับ ค่าสัมประสิทธิ์ การขยายตัวของวัสดุ

ความยาวของท่อและผลต่าง ระหว่างอุณหภูมิของเหลวที่ใช้งานกับอุณหภูมิ ในการติดตั้ง

ΔL=การยืดตัวของท่อ (Linear Expansion) (mm)

α  =ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุ (Coefficient of Linear Expansion) (mm.)

L  =ความยาวของท่อในแนวเส้นตรง (Length of pipe) (m)

Δt  =ผลต่างอุณหภูมิในการติดตั้งกับใช้งานจริง

     =(T      - T              ) (K)

work

installation

m.K

ตารางการยืดตัวตามแนวยาวของท่อไทยพีพี-อาร์ แบบ SDR 11 (PN10) และ​ SDR 6 (PN20)

ตารางการยืดตัวตามแนวยาวของท่อไทยพีพี-อาร์ แบบ SDR 6 (PN20) แบบผสมไฟเบอร์

การชดเชยการยืดตัวของท่อในแนวยาว

พลาสติกทุกชนิดจะมีการยืดตัวตามแนวยาวเมื่อได้รับความร้อน ดังนั้นเมื่อนำท่อไทยพีพี-อาร์ มาใช้กับน้ำร้อน น้ำอุ่น หรือลมร้อน จะมีการยืดตัวเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อติดตั้งระบบท่อจำเป็นจะต้องมีการเผื่อระยะในการติดตั้ง เพื่อชดเชย การยืดตัวตามแนวยาวของท่อด้วย ซึ่งสามารถทำได้ 3 ลักษณะ ดังนี้

1. Bending Side คือ

เป็นการชดเชยการยืดตัวของท่อในแนวยาวในกรณีที่มีการยืดตัวไม่มากนัก

 

2 Expansion Loop คือ

เป็นการชดเชยการยืดตัวของท่อในกรณีที่มีการยืดตัวมากขึ้นและการทำ Bending Side ไม่เพียงพอที่จะชดเชยการยืดตัวนั้น ๆ

 

3 Bending Side with Pro-Stress คือ

การชดเชยการยืดตัวของท่อในกรณีที่มีการยืดตัวมากและ มีพื้นที่จำกัด

Bending Side

ในการติดตั้งสามารถเผื่อระยะในท่อเพื่อป้องกันการเสียหายจากการยืดตัวของท่อในแนวยาวได้ โดยการทำ Bending side ซึ่งมีลักษณะ ดังรูป ดังนั้นเราต้องคำนวณหาความยาวจาก (L  ) จุดตั้งฉากเพื่อติดตั้ง จุดรัดท่อแบบตายตัว (FP)

s

FP=Fixed point

   =จุดรัดท่อแบบตายตัว

SP=Sliding Point

   =จุดรัดท่อแบบเลื่อนได้

โดยใช้สูตรในการคำนวณ

Ls =ความยาวของ bending side (Length of bending side) (mm)

K  =Material specific constant ของ ท่อไทยพีพี-อาร์=15.00

d  =เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (Outside Diameter) (mm)

ΔL =ระยะการขยายตัวตามแนวยาว (Linear expansion) (mm)

Expansion Loop

               หากกรณีการทำ Bending side ยังไม่เพียงพอต่อการชดเชยการยืดตัวตามแนวยาว ให้ทำการติดตั้ง Expansion Loop

ซึ่งมีลักษณะ ดังรูป ซึ่งเราได้คำนวนหาความยาวจากจุดตั้งฉากเพื่อติดตั้ง จุดรัดท่อแบบตายตัว( L  ) แล้วเราต้องหาความกว้างของ loop ( A     ) ต่อไป

s

min

โดยใช้สูตรในการคำนวณ

A      =ความกว้างของ Expansion Loop (Length of Expansion Loop) (mm)

ΔL     =ระยะการขยายตัวตามแนวยาว (Linear expansion) (mm)

SD    =ค่าคงที่ระยะปลอดภัย (Safe distance) (mm)=150.0(mm)

 

min

Bending side with Pre-Stress

ในกรณีมีพื้นที่จำกัดมาก จะทำการสร้าง Bending side มีระยะที่สั้นลงโดยให้มีความเอียงมากขึ้น เรียกว่า Bending Side With Pre-Stress ซึ่งจะใช้พื้นที่น้อยกว่า มีลักษณะดังรูป และต้องหาความยาวจากจุดตั้งฉากเพื่อติดตั้งจุดรัดท่อแบบตายตัว (Ls) ใหม่ ซึ่งจะสั้นลง

เนื่องจาก Loop มีความเอียงมากขึ้น

โดยใช้สูตรในการคำนวณ

L      =ความยาวของ Bending side ที่มีการทำ Pre-Stress 

          (Length of Bending Side With Pre-Stress) (mm)

K    =Material specific constant ของ ท่อไทยพีพี-อาร์

d      =เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อ (Outside Diameter) (mm)

ΔL   =ระยะการขยายตัวตามแนวยาว (Linear expansion) (mm)

 

s

ตารางแสดงความยาวของ Bending Side

ตารางแสดงความยาว Bending Side ที่เพิ่ม Pre-Stress

Syler,logo,ไซเลอร์,ท่อเหล็กบุพีอี,Steel pipe,PE lined steel pip,
Black steel pipe Sch10, โลโก้, Firex pipe,
Grooved coupling fitting, Grooved coupling, Coupling, roll grooved,
Thai GRP, fiber glass pipe, irrigation,ชลประทาน, ท่อไฟเบอร์กราส
Thai GRP, fiber glass pipe, irrigation,ชลประทาน, ท่อไฟเบอร์กราส
รั้วตาข่ายถักปมไวน์แมน รั้วแรงดึง,รั้วแพะ,รั้วแกะ,รั้วดีต้องไวน์แมน,โลโก้vineman, vineman logo, fence