Interview: เสียงจากผู้ใช้จริง

"ประสบการณ์กว่า 10 ปี ทำให้ผมรู้ว่าควรเลือกใช้ท่อน้ำอะไร"

คุณปรีชา ธนูแสน

(แสนตรีพุธ วิศวการ)

"เพราะโครงการคือบ้านหลังที่สองของผม ผมจึงเลือกใช้สิ่งที่ดีที่สุด"

คุณอภิชัย หงษ์โต
(หัวหน้าช่าง นิติบุคคล โครงการ รอยัลริเวอร์ เพลส บริหารงานโดย เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน)