TECHNICAL DATA

การทนแรงดัน (Permissible Working Pressure)และอายุการใช้งาน

ท่อพีพีอาร์(ppr)ในการคำนวณเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิการใช้งาน และแรงดัน (Working Pressure)

ที่เหมาะสมนั้นมีวิธีการคำนวณดังนี้

โดยที่

ตัวอย่างการคำนวณ
ถ้าต้องการใช้งานท่อน้ำร้อนที่ 70C แรงดันต่อเนื่อง (Continuous Working Pressure)ที่ 0.8 MPa หรือ

ประมาณ 8 บาร์ ถ้าเลือกใช้ ท่อไทย-พีพีอาร์ แบบ SDR 6 (PN20) ขนาด 110mm.จะใช้งานได้ถึง 50ปี หรือไม่?

จากตัวอย่าง จะพบว่า 

จากกราฟ Long-term Behaviour of PP-R pipes ของการใช้งานน้ำที่อุณหภูมิ 70C ที่อายุการใช้งาน 50ปี นั้น

hoop stress (      ) จะต้องไม่เกิน 3.1MPa ซึ่งจากการคำนวนเพื่อหา hoop stress (      ) ของท่อนี้ อยู่ที่ 3.00 MPa 

จึงสรุปได้ว่าท่อPP-R แบบ SDR 6 (PN20) ขนาด110mm สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 50 ปี (      ที่คำนวนได้มีค่า 3.00 MPa น้อยกว่า ค่า       3.10 MPa ที่อายุใช้งาน 50 ปี ตามตาราง)

ตาราง Long-term Behaviour ของท่อไทยพีพี-อาร์
Syler,logo,ไซเลอร์,ท่อเหล็กบุพีอี,Steel pipe,PE lined steel pip,
Black steel pipe Sch10, โลโก้, Firex pipe,
Grooved coupling fitting, Grooved coupling, Coupling, roll grooved,
Grean pipe, กรีนไปป์, พีพีอาร์, ท่อพีพีอาร์, ท่อppr,ppr
Thai GRP, fiber glass pipe, irrigation,ชลประทาน, ท่อไฟเบอร์กราส
Thai GRP, fiber glass pipe, irrigation,ชลประทาน, ท่อไฟเบอร์กราส
รั้วตาข่ายถักปมไวน์แมน รั้วแรงดึง,รั้วแพะ,รั้วแกะ,รั้วดีต้องไวน์แมน,โลโก้vineman, vineman logo, fence