ไทยพีพีอาร์ในงานแสดงสินค้า Pumps and valves 2014

วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2557 ที่ไบเทค บางนา

ตามทีท่านได้ กรุณาให้ เกียรติไปเยียมชมบูธของบริษัท ไทยพีพีอาร์ จำกัด ในงาน Pumps & Valves Asia 2014

ณ ไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 4-7 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่าน ได้ให้ความ สนใจในสินค้า และเทคโนโลยีของบริษัทฯ ทางบริษัทจะได้ นำข้อมูลและข้อเสนอ แนะต่างๆ ที่ท่านได้ ให้ไว้ กับ ทางบริษัทฯ ไปดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์ กับท่านในลำดับ ต่อไป

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

177/1 BUI Buildings 21/3 Floor Surawong, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel: 02 634 9981, Fax: 02 634 7150

Copyright © 2013 Thai PP-R Co., Ltd. All rights reserved. by Thai PP-R