TECHNICAL DATA

กรณีการเดินท่อกลางแจ้ง

ควรทาสีป้องกัน UV เพื่อป้องกันผิวท่อภายนอก

โดยทางบริษัทฯ ได้ส่งตัวอย่างท่อไทย พีพี-อาร์ ให้บริษัทผู้ผลิตสีชั้นนำของประเทศดำเนินการทดสอบและแนะนำการใช้งาน ดังนี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเทคนิคของแต่ละบริษัทหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.toagroup.com, www.jotun.co.th

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลสำหรับท่อไทยพีพี-อาร์ เท่านั้น กรณีที่ใช้กับท่ออื่นๆ จะต้องปรีกษากับทางผู้ผลิตก่อน

 

Syler,logo,ไซเลอร์,ท่อเหล็กบุพีอี,Steel pipe,PE lined steel pip,
Black steel pipe Sch10, โลโก้, Firex pipe,
Grooved coupling fitting, Grooved coupling, Coupling, roll grooved,
Grean pipe, กรีนไปป์, พีพีอาร์, ท่อพีพีอาร์, ท่อppr,ppr
Thai GRP, fiber glass pipe, irrigation,ชลประทาน, ท่อไฟเบอร์กราส
Thai GRP, fiber glass pipe, irrigation,ชลประทาน, ท่อไฟเบอร์กราส
รั้วตาข่ายถักปมไวน์แมน รั้วแรงดึง,รั้วแพะ,รั้วแกะ,รั้วดีต้องไวน์แมน,โลโก้vineman, vineman logo, fence